ALGEMENE VOORWAARDEN

Offertes

1.De door Innovatie.tv gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2. De geoffreerde bedragen zijn exclusief btw en reiskosten, tenzij anders aangegeven. Onder voorbehoud van prijswijzigingen en foutief vermelde bedragen.
3. Innovatie.tv stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. Innovatie.tv bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief factuurbedrag in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

Uitvoering van de overeenkomst
1. Innovatie.tv zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Innovatie.tv het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Innovatie.tv aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Innovatie.tv worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Innovatie.tv zijn verstrekt, heeft Innovatie.tv het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Innovatie.tv de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Contractduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeenkomen.

Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Innovatie.tv zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Innovatie.tv de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Innovatie.tv daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Intellectueel eigendom
1. Innovatie.tv behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Opdrachtgevers hebben het recht het product vrij in te zetten, in de vorm waarin het product geleverd is. Inkorten van producties en gebruik maken van bepaalde onderdelen van een productie, zonder toestemming van Innovatie.tv is niet toegestaan.
3. De opdrachtgevers vrijwaren Innovatie.tv volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door Innovatie.tv ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van opnames die zij hebben aangeleverd.
4. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Innovatie.tv. Op alle Innovatie.tv producties rust het auteursrecht. Een Innovatie.tv productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Innovatie.tv.
5. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Innovatie.tv.
6. Innovatie.tv behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Opzegging
Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 2 volle kalendermaanden in acht te nemen.

Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van Innovatie.tv op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende
gevallen:
– na het sluiten van de overeenkomst aan Innovatie.tv ter kennis gekomen omstandigheden geven
Innovatie.tv goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien Innovatie.tv de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is Innovatie.tv bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Innovatie.tv schadevergoeding te vorderen.

Aansprakelijkheid
Indien Innovatie.tv aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van Innovatie.tv , voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

Facturatie
1. Bij producties tot € 1000,= geschiedt facturatie bij aanvang van de werkzaamheden en dient de betaling te hebben plaatsgevonden voor de uiteindelijke levering.
2. Bij producties boven de € 1000,= dient betaling van 50% van het overeengekomen bedrag te geschieden voor aanvang van de werkzaamheden en het overige bedrag na goedkeuring van de zichtkopie en voor de definitieve levering.

Betaling
1. Betaling dient binnen de gestelde termijn te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Innovatie.tv en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Innovatie.tv onmiddellijk opeisbaar zijn.

Muziekrechten
Innovatie.tv maakt gebruik van zogenaamde stockmuziek, waarbij de rechten van tevoren aan de producent of uitgeverij zijn afgedragen. De klant mag gebruik maken van deze muziek op de manier waarop deze in de productie is verwerkt. Elke andere vorm van gebruik is niet toegestaan.

Voice-over
Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel
ingesproken stemmen. De opnamen mogen niet in andere vorm worden getoond dan zoals verwerkt in het oorspronkelijke product.

Naamsvermelding
Innovatie.tv behoudt zich het recht voor als producent zijn naam in de aftiteling van de productie te vermelden. Dit recht kan onder omstandigheden worden afgekocht.

Promotie
Innovatie.tv behoudt de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter promotie.